مورد اعتماد

DU Speed Booster & Cleaner

catappult
8.85MB
دانلودها 3M - 5M
نسخه 2.3.0.0 9 ساعت قبل

توضیح DU Speed Booster & Cleaner

<b>DU Speed Booster & Cleaner is a speed booster, ram booster, game booster, junk file cleaner, trash cleaner, memory booster, battery optimizer and app manager for your Android phones or tablet.</b>

Trusted by 230 million users, DU Speed Booster is the only all-in-one speed booster, trash cleaner and antivirus app that optimizes your background apps, memory space, junk(cache) files and battery power. While keeping your device safe from virus and trojan, that can secure your private data with the AppLock function.

<b>DU Speed Booster(Antivirus & Junk Cleaner)Highlights</b>:

► <b>Phone Boost</b>

One-tap Boost: A single touch to speed up your devices and release memory

Regular Cleaning: Automatically closes background apps, keeping your phone at best performance

Whitelist: You can add frequently-used apps to your whitelist

Home Screen Rocket Man: Brings you fun while clearing memory

► <b>Junk File Cleaner</b>

The junk-creating behavior of millions of apps has been analyzed so that DU Speed Booster & Antivirus can efficiently hone in on its targets (cache and residual files) with perfect accuracy.

Delete cache and residual files to reclaim storage, boost speed and improve the performance of your device and SD card.

► <b>Security & Antivirus</b>

Scan installed apps, memory card content, and new apps automatically. DU Speed Booster & Antivirus latest protection technologies against viruses, adware, malware, trojan and more.

► <b>Apps Manager</b>

Smart Task Manager transfer apps, games or files, move to SD card easily without scrolling from one screen to another one!

App Manager for moving internal storage apps to external SD card will give you a lot of free space on your tablet or smart phone.

► <b>Network Boost</b>

This useful tool can reset all your network interface connection by one click.

And it has Vol Boost feature inside also by one click.

<b>DU Speed Booster(Antivirus & Junk Cleaner)Features</b>:

★ <b>AppLock</b>

The fastest & safest applock for android in the world; Security tool, easy to reset password.

★ <b>Memory Boost</b>

Boost your games and apps, free up memory (RAM), speed up your device and save more battery. Our 1 Tap Boost and Game Boost features make it easy to optimize directly from your homescreen.

★ <b>CPU Cooler</b>

Continuous monitoring temperature changes, detects apps highly consuming CPU and starts a cooling progress, effectively reduce the phone temperature.

★ <b>Game Booster</b>

Automatically improve your game speeds by 30%+ when launching games.

★ <b>Charging Boost</b>

Introducing the Charging Screensaver, to booster the charging speed by 20%.

DU Speed Booster & Cleaner is right here to deal with all issues that slow down your Android device performance! DU speed Booster is here to help you to Clean and Speed Up android device, android system or in one touch optimize all files on your tablet or smartphone! It will help you master and optimize your background apps, memory space, junk (cache) files and battery power, as well as inspect apps permissions and secure your phone from viruses.

Find us online:

Facebook: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://facebook.com/duapps%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG_c2i_pX6RSLqWLxa8SJfMMTBe3g&sa=D&usg=AFQjCNHlxAxLGvbMLAhrUov_c3iBR3iXEA" target="_blank">http://facebook.com/duapps</a>

Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/duapps%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGEkrgy9rTWOmkZFp9LN6TWRyuokA&sa=D&usg=AFQjCNEdJjesJjOCW_T2Z64VyH5k355uXw" target="_blank">https://twitter.com/duapps</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none"><b> DU Speed ​​Booster & Cleaner is een snelheid booster, ram booster, Game Booster, junk file schoner, trash schoner, het geheugen booster, batterij optimizer en app-manager voor je Android-telefoons of tablet.

Vertrouwd door 230 miljoen gebruikers, DU Speed ​​Booster is de enige all-in-one speed booster, trash schoner en antivirus app die je achtergrond apps, geheugenruimte, junk (cache) bestanden en de batterij optimaliseert. Terwijl beschermen tegen virussen en trojan uw apparaat, dat uw persoonlijke gegevens kunt beveiligen met het AppLock functie.

<b> DU Speed ​​Booster (Antivirus & Junk Cleaner) Hoogtepunten :

► <b> Telefoon Boost

One-tap Boost: Een enkele aanraking om de snelheid van uw apparaten en laat het geheugen

Regelmatig schoonmaken: Automatisch sluit achtergrond apps, het houden van uw telefoon op de beste prestaties

Witte lijst: U kunt veelgebruikte apps toe te voegen aan uw whitelist

Beginscherm Rocket Man: Brengt u veel plezier tijdens het wissen van het geheugen

► <b> Cleaner Junk File

De junk creëren gedrag van miljoenen apps is geanalyseerd, zodat DU Speed ​​Booster & Antivirus efficiënt kan slijpen op haar targets (cache en achtergebleven bestanden) met een perfecte nauwkeurigheid.

Wis cache en achtergebleven bestanden naar de opslag terug te vorderen, te verhogen de snelheid en het verbeteren van de prestaties van het apparaat en de SD-kaart.

► <b> Beveiliging & Antivirus

Scan geïnstalleerde apps, geheugenkaart inhoud en nieuwe apps automatisch. DU Speed ​​Booster & Antivirus nieuwste bescherming technologieën tegen virussen, adware, malware, trojan en nog veel meer.

► <b> Apps Manager

Smart Task Manager overdracht apps, games of bestanden, verplaatsen naar SD-kaart gemakkelijk zonder te scrollen van het ene scherm naar een ander!

App Manager voor het verplaatsen van interne opslag apps naar externe SD-kaart krijgt u veel vrije ruimte te geven op uw tablet of smartphone.

► <b> Netwerk Boost

Deze handige tool kan al uw netwerkinterface verbinding door een klik te resetten.

En het heeft Vol Boost functie binnen ook met één klik.

<b> DU Speed ​​Booster (Antivirus & Junk Cleaner) Features :

★ <b> AppLock

De snelste en veiligste applock voor Android in de wereld; Security tool, gemakkelijk te wachtwoord te resetten.

★ <b> Geheugen Boost

Boost je games en apps, vrij geheugen (RAM), de snelheid van uw apparaat en meer te besparen batterij. Onze 1 Tik Boost en Game Boost functies maken het gemakkelijk om direct het optimaliseren van uw homescreen.

★ <b> CPU Cooler

Continue monitoring veranderingen in temperatuur, detecteert apps zeer consumeren CPU en begint een verkoelende vooruitgang, effectief verminderen van de telefoon temperatuur.

★ <b> Game Booster

Automatisch het verbeteren van je spel snelheden met 30% + bij de lancering van games.

★ <b> Opladen Boost

De invoering van de Charging Screensaver, om het opladen Speed ​​Booster met 20%.

DU Speed ​​Booster & Cleaner is hier om te gaan met alle problemen die vertragen uw Android-prestaties van het apparaat! DU snelheid Booster is hier om u te helpen te reinigen en te versnellen Android-toestel, Android-systeem of in een touch optimaliseren van alle bestanden op uw tablet of smartphone! Het zal u helpen beheersen en optimaliseren van uw achtergrond apps, geheugenruimte, junk (cache) bestanden en de batterij, evenals inspecteren apps permissies en beveiliging van uw telefoon tegen virussen.

Vind ons online:

Facebook: <a href="https://www.google.com/url?q=http://facebook.com/duapps&sa=D&usg=AFQjCNG_c2i_pX6RSLqWLxa8SJfMMTBe3g" target="_blank">http://facebook.com/duapps</a>

Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/duapps&sa=D&usg=AFQjCNGEkrgy9rTWOmkZFp9LN6TWRyuokA" target="_blank">https://twitter.com/duapps</a>

</b>
</b>
</b>
</b>
</b></b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b></b>
</b></div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای DU Speed Booster & Cleaner

4.55
830
5
628
4
94
3
69
2
14
1
25

دیدگاه ها برای DU Speed Booster & Cleaner

زبان
هیچ دیدگاهی برای DU Speed Booster & Cleaner نیست، اولین نفر باشید!
اپلیکیشن خوب تضمین شده!

اپلیکیشن خوب تضمین شده!

این اپلیکیشن تست‌های امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

آواتار فروشگاه catappult
catappult فروشگاه 32.69k 31.64M

APK اطلاعات درباره DU Speed Booster & Cleaner

نسخه APK 2.3.0.0
سازگاری Android 2.3+ (Gingerbread)
برنامه نویس Ookla
شرایط حریم خصوصی http://www.duapps.com/privacy-policy.html


دانلود DU Speed Booster & Cleaner APK
دانلود